HANİ / DİYARBAKIR-BİM MARKETİ

DİYARBAKIR - HANİ

Merkez Mah.Tarım Caddesi 11/D

---